12 julio, 2016

Concursos sociais

Disfruta da natureza cos concursos de actividades que o Club ten para os seus socios e obterás un trofeo ó finalizar cada un.

Este é o novo modelo de parte de actividades sendo o único válido a partir de aogra. Cúbreo expoñendo as actividades realizadas e non esquezas indicar o concurso no que participas. Entrégao no Club, ou simplemente envíao por correo electrónico a info@trevinca.es.

ACTUALIZACIÓN DA NORMATIVA DE CONCURSOS DE ACTIVIDADES

A Xunta Directiva do Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia acordou, en reunión mantida o 22 de decembro de 2014, a modificación da Normativa de Concursos de Actividades, vixente ata ese momento, quedando polo tanto anuladas as anteriores de 1987, 2004 e 2008.

A nova normativa modificada, que entrará en vigor a partir do 1 de decembro de 2014 é a seguinte:

 NORMAS XERAIS

– Para iniciar a participación en calquera dos concursos, comunicarase a mesma por escrito ao Responsable de Concursos, entregando o “Parte de Actividades” no Local Social ou ben a través do fax ou correo electrónico. Todos os partes se cubrirán de forma individual, indicando o tipo do concurso, data e firma do socio.

– Os concursos faranse de forma correlativa, tal como figura nas presentes normas, comezando polo de categorías, que son obrigatorias para todos os demais, podendo realizar unicamente un concurso ao ano.

– Só se permitirá repetir un monte 2 veces no mesmo ano no concurso de metros.

– No día, non será válido máis dun cume e este non será nunca inferior aos 300m. En xeral, para calquera concurso, non está permitido máis dunha actividade por día.

– O período para realizar os distintos concursos será o comprendido entre o 1 de decembro e o 30 de novembro, debendo estar finalizados dentro deste intervalo de tempo, os que sexan anuais.

– É obrigatorio entregar os partes das actividades realizadas dentro dos 30 días seguintes á realización das mesmas. Débense utilizar para iso os impresos que o club facilita no local social ou na páxina Web. Os partes entregados fóra dese tempo non serán válidos, salvo autorización da Xunta Directiva.

– Todo parte que careza de datos suficientes ou se observe no mesmo falseamento ou mala fe, será invalidado automaticamente e no caso dos últimos supostos, aplicarase a sanción á que houbera lugar.

– Non se terán en conta os cumes principais que non se axusten á nomenclatura e á altura dos mapas do IGN de España, de escala 1:25000, e en xeral, non se terán en conta as cotas secundarias moi próximas á principal, nin os cumes estranxeiros que non sexan perfectamente identificados.

– Todo socio do club que realice actividade para calquera dos concursos establecidos, estará en posesión da Licenza Federativa da F.E.D.M.E. Agás para os Concursos de Metros e o de Teitos de España, a licenza será emitida a través do Club Peña Trevinca M.G.

– Os socios que participen nos Concursos de Actividades e realicen os mesmos dentro dos prazos e normas establecidas, serán obsequiados cun diploma ou trofeo que faga referencia ao concurso conseguido. Para isto tamén será obrigatorio realizar, cando menos, unha actividade das organizadas polo club dentro do período de concursos.

– O Club Peña Trevinca, a través dos seus Órganos de Dirección, resérvase o dereito a modificar a inclusión, exclusión, nomenclatura, altura, ou calquera outra precisión de montes e actividades que afecten aos concursos, baseándose sempre en medicións e cambios efectuados por Organismos Oficiais.

Nota: respectaranse as condicións existentes no momento de ter iniciado o concurso a aqueles socios que o tiveran aberto con anterioridade a esta modificación.

CONCURSOS PARA SOCIOS ADULTOS

3ª CATEGORIA: 15 MONTES de MÁIS DE 600m e 2 de MÁIS de 700m (1 ano)
2ª CATEGORIA: 15 MONTES de MÁIS DE 800m e 3 de MÁIS de 900m (1 ano)
1ª CATEGORIA: 20 MONTES de MÁIS DE 800m e 4 de MÁIS de 1000m (1 ano)
PREMIO EN CADA CATEGORÍA a elixir : TROFEO OU DIPLOMA.

* CONCURSO DE PARELLAS DE MONTES: a elixir 15 PARELLAS de montes da lista proposta. Tamén terán validez 3 parellas, como máximo, das propostas nas actividades organizadas polo club. Esta opción deberase comunicar ao vocal responsable dos concursos facéndoo constar no parte.

PRAZO: 1 ANO. PREMIO: TROFEO.

* CONCURSO DE TRAVESÍAS DE MONTAÑA: a elixir 15 TRAVESÍAS da lista de 30 propostas. Tamén terán validez 3 travesías, como máximo, das propostas nas actividades organizadas polo club. Esta opción deberase comunicar ao vocal responsable dos concursos facéndoo constar no parte.
PRAZO: 1 ANO. PREMIO: TROFEO.

* CONCURSO CENTENARIO: 100 MONTES de máis de 500m. Poderán realizalo aqueles socios que realicen sucesivamente as categorías 3ª, 2ª e 1ª e os concursos de Parellas e Travesías.
PRAZO: 2 ANOS MÍNIMO, 4 ANOS MÁXIMO. PREMIO: 1ª VEZ TROFEO. VECES SUCESIVAS: DIPLOMA.
– Só será válido un cume por día, non podendo facer o mesmo día ningunha actividade para calquera outro concurso. Os montes nunca serán repetidos.
– Este concurso poderase repetir as veces que se queira.

* CONCURSO DE CAMPAMENTOS: 12 CAMPAMENTOS en montes de máis de 500m, 2 CAMPAMENTOS en montes de máis de 1000m e 20 CUMES de máis de 500m.
PRAZO MÁXIMO: 2 ANOS . PREMIO: TROFEO.
– Consiste en pasar a noite acampado nas proximidades do monte realizado previamente, podendo ao día seguinte ascender outro cume próximo ( non vale o mesmo) acumulable para completar os 20 cumes do concurso.

* MEMORIAL ANGEL VILLAVERDE: A elixir 25 CUMES da lista proposta. Só será válido un por día.
PRAZO: 2 ANOS MÁXIMO. PREMIO: TROFEO (Hórreo de prata ou similar).

* CONCURSO SUPER CENTENARIO: 100 montes de máis de 1000m.
PRAZO MÍNIMO 3 ANOS e MÁXIMO 5 ANOS. PREMIO 1ª VEZ TROFEO, SEGUINTES VECES DIPLOMA.
– Poderase realizar unha vez acabados todos os anteriores.
– Este concurso poderase repetir as veces que se queira.

*CONCURSO DE VETERANOS: 15 PARELLAS, 8 TRAVESÍAS, 8 CAMPAMENTOS en montes de máis 600m, 20 CUMES de máis de 600m, 5 CUMES de máis 1000m, e 3 de máis de 2000m.
PRAZO: 2 ANOS. PREMIO: TROFEO.
– Poderán realizar este concurso todos os socios que completen sucesivamente os anteriores, sendo este o final do ciclo e resumo deles.

OUTROS CONCURSOS E NORMAS ESPECÍFICAS PROPIAS

*CONCURSO TEITOS DE ESPAÑA: 50 CUMES. PRAZO ILIMITADO
PREMIO a elixir: TROFEO OU DIPLOMA.
– Poderán participar todos os socios maiores de 15 anos e unicamente basta con ter realizadas 3ª, 2ª e 1ª categoría, facendo soamente un cume por día, non podendo realizar actividade para outro concurso nese mesmo día.
– Este concurso está baseado no libro de “Os Teitos de España” de José Martínez Hernández (ed. Desnivel)
– No caso de que un monte sirva de teito a dúas provincias, fixouse un monte alternativo a realizar neste concurso, non sendo válido o mesmo para ambas.

*CONCURSO DE PARTICIPACIÓN: a única condición é a participación nas actividades que realiza o club nas modalidades de Sendeirismo e Montañismo.

PRAZO ANUAL. PREMIO a elixir: TROFEO OU DIPLOMA.

– Consiste en participar en, polo menos, todas menos unha das actividades dun día que organiza o club durante o período de concursos ou, en todas menos unha, das actividades organizadas polo club de dous ou máis días.
– Os partes cubriraos o vocal responsable da actividade, a quen se lle comunicará a intención de realizar este concurso na 1ª saída que se participe.
– Poderase repetir as veces que se queira.

*CONCURSO DE SENDEIROS: sendeiros por etapas segundo lista. PRAZO: UN ANO
– Poderán participar calquera socio, tanto infantil como adulto, e consiste en percorrer as 25 etapas da lista de sendeiros proposta, tanto GR como PR.
– Unicamente será válida unha etapa por día e deberá especificarse o inicio e final de cada etapa no parte de actividades.

GR 58 S. dás Greas: 202km 10 etapas desde Vigo (Cotogrande) a Vigo (Aeroporto)
GR 94 S.Rural de Galicia: 138km 6 etapas Desde Vigo (A Madroa) a Santiago (catedral)
GR 53 Panorámico de Vigo: 58,2km 2 etapas.
PRG 164 Senda da Fraga do Barragán: 17,3 km 1 etapa
PRG 119 Ruta do Xabriña 17 km 1 etapa
PRG7 8 Leiro-Pena Corneira: 9km 1 etapa. Desde Leiro ata Lama (Pena Corneira)
PRG 67 Sendeiro Histórico de Mos: 17,8km 1 etapa.
PRG 132 Ruta dos Montes de San Cibrán 12,83 km 1 etapa
PRG86 Sendeiro Viñedos dá Ribeira Sacra: 13,3km 1etapa

PREMIOS ÁS ACTIVIDADES

Consideramos agrupar neste apartado a aqueles premios nos que non é preciso inscribirse, coma se se tratase dun concurso, e que son de aplicación xeral a todos os socios do club, incluídos os Infantís-Xuvenís.

ACUMULACIÓN DE METROS: acumulación de 150.000m. 250.000m, 500.000m. e 1.000.000m e así sucesivamente cada 500.000m.
PRAZO ILIMITADO. PREMIO A elixir: TROFEO OU DIPLOMA.

– Estes concursos son válidos para todos os socios e consisten na acumulación de metros de todos os cumes ascendidos, co club ou de forma particular, ata chegar ás cifras indicadas, sen haber limitación de tempo en ningunha delas. Todos os que cheguen á cantidade de 150.000m poderán continuar: 250.000m, 500.000m, 1.000.000m e así sucesivamente cada 500.000m. De alcanzar dúas acumulacións nun ano, obterase unicamente trofeo pola maior.

CONCURSOS PARA SOCIOS INFANTÍS ATA 15 ANOS (inclusive)

3ª CATEGORÍA :8 MONTES DE MÁIS de 300m (1 ano)
2ª CATEGORÍA : 10 MONTES DE MÁIS de 400m (1 ano)
1ª CATEGORÍA : 12 MONTES DE MÁIS de 500m ( 1 ano)

*CONCUROS TEITOS DE GALICIA: poderán optar os socios infantís que teñan realizadas as tres Categorías e consisten en ascener os dous cumes masi altos das catro provincias.
PRAZO: 1 ANO . PREMIO:TROFEO Ver listado.

*CONCURSO EDELWEISS: poderán optar os socios infantís que teñan realizadas as tres categorías en : 25MONTES DE MÁIS DE 400m de altitude e 5 CAMPAMENTOS en cumes non inferiores aos 400m.
PRAZO: 2ANOS PREMIO: TROFEO

Unha vez cumpridos os 15 anos de idade os socios infantís pasarán automaticamente a puntuar nas categorías de maiores. empezando pola 3ª categoría. Se cumpren esa idade durante o periodo de concurso que estean facendo ata que o finalicen.